© 2017 by ifocus

תקנון פעילות שעורכת ifocus ו- AFKAR

הגדרות:

 

דף הנחיתה - דף הנחיתה הייעודי שיוקם לצורך הפעילות אשר אליו יופנו המשתתפים באמצעות לינק אשר יופיע בפרסומים שונים הפעילות

"החברה" / "עורכת הפעילות" - החברה Ifocus ו- AFKAR. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפעילות אינה ממומנת, מצויה תחת חסות, מנוהלת, או משוייכת לפייסבוק™ או לאינסטגרם™ וכי אין להן כל אחריות בקשר עם הפעילות או תוצאותיה

"תווי הקניה" -  תווי קנייה של buyme או של ספק חלופי אחר בסכום הנקוב בדף הנחיתה ו/או בפרסום אודות הפעילות ואשר מימוש יהיה בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש והמימוש של הגוף מנפיק התווים. מובהר כי עורכת הפעילות רשאית לשנות ו/או להחליף את תווי הקנייה ו/או כמותם ו/או להסיר ממנו או להוסיף עליו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

"הפעילות" - הפעילות שעורכת החברה אשר תקנון זה הוא תקנונה.

"שאלת הידע" - השאלה אשר מופיעה בדף הנחיתה לאחר מתן התשובות לשאלות הסקר.

"שאלות הסקר" - השאלות אשר מופיעות בדף הנחיתה.

"משתתף" - אדם אשר יעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף ‎5 לתקנון זה. למען הסר ספק, מובהר כי לאחר תקופת הפעילות (כהגדרתה להלן), לא ניתן יהיה להיכלל כמשתתף בפעילות.

"תקופת הפעילות" - התקופה אשר תפורסם בפרסומים שונים של הפעילות ואשר במהלכה יוכלו המשתתפים להשתתף בפעילות.  לעניין זה יודגש, כי השעון המותקן במחשבי עורכת הפעילות הוא השעון הקובע לעניין תקופת הפעילות.

"תקנון הפעילות" או "התקנון" - הוראות תקנון זה לעיל ולהלן

"תשובת עורכת הפעילות" - תשובת עורכת הפעילות לשאלת הידע לפיה תקבע זהות העונה נכונה בפעילות. יודגש כי תשובת עורכת הפעילות אינה ניתנת לערעור ו/או לסתירה.

 

 

מבוא ופרשנות

 1. המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 2. תקנון זה נכתב בלשון זכר, אולם ההתייחסות הינה לנשים וגברים כאחד.

 3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות

 4. ההשתתפות בפעילות תחשב כהסכמתה לתנאים אלה וזאת כתנאי מקדמי ובסיסי לזכאות להשתתף בפעילות ולקבל את תווי הקנייה (בהתקיים התנאים לכך), ולכן הנך מתבקש לקרוא התקנון בקפידה. ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק™ ואינסטגרם™.

 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות, אך מבלי לגרוע, פרסומים באמצעי התקשורת ו/או ברשת האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 6. מובהר בזאת כי פעילות זו מבוצעת על ידי ובאחריות עורכת הפעילות בהתאם ובכפוף לחוקי מדינת ישראל המתייחסים לעריכת פעילויות מסוג זה. למען הסר ספק מובהר כי הפעילות לא תיחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 וזאת עקב העובדה כי הזכייה תלויה בהבנה /ואו בידיעה ו/או ביכולת יותר מאשר בגורל.

 

ההשתתפות בפעילות

 1. בבפעילות יהיה זכאי להשתתף מי שעמד בכל התנאים המצטברים הבאים:

  1. הוא בגיר, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962 ,או קטין שקיבל את הסכמת הורהו או אפוטרופסו החוקי, ואשר הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין.

  2. הוא ביקר בדף הנחיתה ואישר על ידי לחיצה על תיבת סימון וירטואלית (check box) אשר תופיע בדף הנחיתה כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו.

  3. הוא ענה על כל שאלות הסקר וכן על שאלת הידע.

 2. בעצם השתתפותו בפעילות מצהיר ומסכים המשתתף לכך כי הפעילות אינה ממומנת, מצויה תחת תחת חסות, מנוהלת, או משוייכת לפייסבוק™ או לאינסטגרם™ וכי אין להן כל אחריות בקשר עם הפעילות או תוצאותיה.

 3. בעצם השתתפותו בפעילות מאשר ומתחייב בזאת המשתתף כי הוא מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר על כל טענה, תביעה או דרישה כנגד פייסבוק™ או אינסטגרם™ בקשר עם הפעילות ועם תוצאותיה וכי הוא פוטר את פייסבוק™ או אינסטגרם™ מכל חבות, חובה או אחריות בקשר עם הפעילות או תוצאותיה.

 4. יתכן ותתרחשנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, קליטה של תשובות המשתתף על שאלת הידע ו/או על שאלות הסקר. יובהר, כי רישומי החברה ו/או מי מטעמה בדבר רישום לפעילות הינם הראיה הבלעדית והמכרעת לקבלתם על ידי החברה.

 5. כל משתתף יהיה זכאי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד. מובהר כי לא תינתן האפשרות להגדיל את הסיכויים לזכות בפעילות באמצעות הרשמה נוספת ומתן מענה נוסף לשאלת הידע וכי במקרה כאמור תילקח בחשבון אך ורק התשובה הראשונה שנתן המשתתף לשאלת הידע במסגרת הפעם הראשונה בה מילא את פרטיו האישיים וענה על שאלות הסקר.

 

הפעילות ותווי הקנייה

 1. בתוך 14 ימי עסקים מתום תקופת הפעילות תבחר עורכת הפעילות מתוך כלל המשתתפים את שני המשתתפים אשר ענו ראשונים את תשובת עורכת הפעילות התשובה לשאלת הידע  אשר נקבעה על ידי עורכת הפעילות (להלן: "העונים נכונה").

 2.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד בחירת העונים נכונה , להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 3.  עונה נכונה אשר נפסל, תבוטל הבחירה בו ולא תועבר למשתתף אחר.

 4. לא ניתן לערער על תוצאת הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליה, וקביעתה של עורכת הפעילות בנוגע לזהות העונים נכונה הנה סופית ומוחלטת ולא ניתן לערער עליה. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם זהותו של העונה נכונה ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין האמור.

 5. הזכות לקבלת תווי הקנייה  בפעילות תהיה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להעברה ו/או להסבה ו/או להענקה לאדם אחר שאינו העונה נכונה.

 6. מובהר, כי העונה נכונהבפעילות לא יהא זכאי להחליף ו/או לשנות ו/או להמיר בכסף או בשווה כסף את תווי הקנייה אשר יימסרו לו על ידי החברה, ולא תעמוד לו טענה ו/או דרישה כלשהי לגבי תווי הקנייה.

 7. העונה נכונה והוא בלבד יישא בכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום חובה שיחולו על ההשתתפות בפעילות ו/או תווי הקנייה ו/או בקשר אליהם. עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי העונה נכונה ו/או ניכוי מס במקור.

מימוש הזכייה

 1. לאחר בחירת העונה נכונה על ידי עורכת הפעילות, יפעלו נציגי החברה ליצור עמו קשר טלפוני למספר הטלפון אותו מסר . נציגי החברה ינסו ליצור קשר עם העונה נכונה לפחות 5 פעמים בין השעות 09:00-19:00, במהלך שלושת ימי העסקים הראשונים שלאחר מועד בחירת העונים נכונה בפעילות (להלן: "תקופת ההודעה").  

 2. לשם הענקת תווי הקנייה וכתנאי לכך, יתבקש העונה נכונה להציג בפני החברה תעודת זהות המעידה על זהותו, וכן על כך שהיה, בתחילת תקופת הפעילות, בגיר אשר הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין, הכל כפי שיתבקש לכך על ידי החברה, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב1962 , (להלן: "חוק הכשרות"). ככל שהעונה נכונה היה, בתחילת תקופת הפעילות, קטין (כהגדרתו בחוק הכשרות) יידרש העונה נכונה להציג הסכמה בכתב של הורהו או אפוטרופסו החוקי להשתתפות בפעילות (ובכלל זאת הסכמה למלוא הוראות תקנון זה) וקבלת הפרס, בנוסח אשר יקבע ע"י החברה. מובהר כי החברה רשאית לדרוש דרישות נוספות לשם הענקת תווי הקנייה לקטין בהתאם להוראות הדין ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.    

 3. תווי הקנייה ישלחו אל העונה נכונה באמצעות הודעת SMS לטלפון הסלולרי. לעונה נכונה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות בגין האמור, ולרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בשל כל עיכוב ו/או איחור ו/או דחייה במועד קבלת תוי הקנייה או חלק הימנו.

פסילת עונה נכונה

 1. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל זכייה של עונה נכונה, וזאת בהתקיים אחד או יותר מהתנאים כדלקמן:

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

  1.  

  2. קיים, להנחת דעתה של החברה, חשד לזיוף ו/או עבירה ו/או מעשה שאינו כדין ו/או אי עמידה בתנאי תקנון זה.

  3. במידה ולא עמד העונה נכונה בדרישות סעיף ‎5 לעיל.

  4. עונה נכונה אשר לא יעלה בידי נציגי החברה ליצור עמו קשר טלפוני במהלך תקופת ההודעה.

  5. עונה נכונה אשר מסר לנציגי החברה כי אינו מעוניין לקבל את תווי הקנייה.

  6. עונה נכונה אשר לא ניתן למסור לו את תווי הקנייה במען כפי שתואם עמו בתקופת ההודעה, לרבות עונה נכונה אשר נמנע מלאסוף מבית הדואר את הפרס, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל מסירת פרטים שגויים ו/או חלקיים ו/או לא מדוייקים.

 1. עונה נכונה אשר לא יעלה בידי נציגי החברה ליצור עמו קשר טלפוני במהלך תקופת ההודעה ו/או זוכה שתיפסל הבחירה בו (מכל סיבה שהיא) לא יהיה זכאי לתווי הקנייה ו/או לפיצוי כלשהו.

תקלות וחשד לאי סדרים

 1. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, שיש בה כדי להשפיע, במישרין או בעקיפין, על התנהלותה התקינה של הפעילות, בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע ממשתתף הזכאי להשתתף בפעילות מלהשתתף בפעילות, לא תהא לאלו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו ולא ידרשו לשאת ולא יפצו ולא ידרשו לפצות אדם הזכאי להשתתף בפעילות, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות.

 2. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, תהיה החברה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את הפעילות או לנקוט בכל פעולה אחרת, כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב כיתר תנאיו.

 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לתקלות בדף הנחיתה, בפרסומים שונים (לרות בלינקים המובילים לדף הנחיתה)  ו/או על פעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם ו/או תקלות אחרות ברשתות המחשבים, ככל שתהיינה, בקשר לפעילות, לתווי הקנייה או למימושם. כל משתתף פוטר את החברה ואת יתר המשתתפים בפעילות מכל טענה או תביעה בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בפעילות בגין תקלות כאמור.

הבעלות בתכנים

 1. בעצם השתתפותם בפעילות, המשתתפים מצהירים ומתחייבים, שכל הזכויות הקנייניות בתשובות המשתתפים לשאלות הסקר, לרבות זכויות יוצרים בנתונים ובתכנים (להלן ביחד: "התכנים") שייכים לעורכת הפעילות.  מובהר בזאת כי התכנים נמסרים על ידי המשתתפים במסגרת הפעילות לעורכת הפעילות (ולא לפייסבוק™ או אינסטגרם™). כל משתתף מצהיר ומאשר כי התכנים שמועלים על ידו, לרבות זכויות היוצרים בגינם, הינם בבעלותו הבלעדית. מוסכם על ידי המשתתף מפורשות כי מרגע העלאת התכנים לדף הנחיתה הבעלות בהם מועברת לעורכת הפעילות והיא תהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש לרבות, ללא הגבלה, לעבדם, לפרסמם, להעבירם לידי צד שלישי ו/או לעיון הציבור והכל מבלי שהמשתתף יוכל להתנגד לכך ו/או מבלי שהדבר יקנה למשתתף כל זכות לתמורה כספית כלשהי, לרבות זכות לתמלוגים. המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כספית ו/או אחרת, כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בקשר עם השימוש שיעשה בתכנים.

הוראות כלליות

 1. עם ההשתתפות בפעילות, המשתתפים מאשרים לחברה ליצור עמם קשר טלפוני בקשר לזכייתם בפעילות.

 2. המשתתפים בפעילות נותנים בזאת את אישורם ואת הסכמתם לפרסום פרטיהם האישיים במידה ויקבלו את תווי הקנייהבכל פרסום או מדיה , .

 3. עורכת הפעילות רשאית לשנות את תקופת הפעילות, להאריכה, לקצרה, לחלקה לחלקים או לבטלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידה ו/או על ידי מי מטעמה בדף הנחיתה ו/או בפרסומים שונים ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות בקשר עם כך.

 4. בכל מקרה בו יוכח כי פגיעה מכוונת של החברה מנעה את יכולתו של אדם הזכאי להשתתף בפעילות מלהשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס, יהיה אותו אדם זכאי לפיצוי בגובה של עד 10 ₪ בלבד.

 5. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם.

 6. הפעילותאם במשך תקופת הפעילות, כתוצאה מכוח עליון (לרבות פיגוע, מלחמה, נזקי טבע, שביתה, השבתה וכיו"ב), לא ניתן יהא לממש או לבצע את הפעילות ו/או את מתן תווי הקנייה, רשאית החברה לדחות את ביצוע הפעילות  ו/או מימוש תווי הקנייה למועד אחר, או לחלופין לבטלם.

 7. על תקנון זה וכל הנובע ממנו יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בכל עניין הקשור ו/או הנובע, במישרין או בעקיפין, מההשתתפות בפעילות, הינה שנה אחת בלבד ממועד סיום תקופת הפעילות.