top of page

תקנון מועדון משפיעים וזוכים

תקנון זה הנו תקנון מועדון "משפיעים וזוכים", במסגרתו ניתנת לחברי המועדון אפשרות לקחת חלק בסקרים ובפעילויות מחקר שונות אשר המפעילה מבצעת עבור צדדים שלישיים או עבור עצמה, אשר יישלחו להם באמצעי תקשורת שונים, קיימים או עתידיים, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט (SMS), אפליקציות או פלטפורמות מסרים מיידיים (לרבות whatsup), רשתות חברתיות (לרבות facebook, Instagram, snapchat, tiktok) ועוד.

הרשמתך למועדון הצרכנים "משפיעיםוזוכים" או לכל מועדון או אתר אחר שיחליף אותו או יתווסף אליו (להלן: "המועדון") ו/או השתתפותך בסקרים ובפעילויות המחקר אשר המפעילה מבצעת עבור צדדים שלישיים או עבור עצמה, אשר ישלחו אליך במסגרת השתתפותך במועדון (להלן: "הסקרים") מהווים, כל אחד מהם, הסכמה להוראות התקנון שלהלן ("התקנון"), שנקבעו על ידי IFOCUS ו- AFKAR, שכתובתה הדר 17 יהוד מונוסון (להלן: "המפעילה")

אנא קרא בעיון ובקפידה תקנון זה, שכן רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את המפעילה. במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון, עליך להימנע מהרשמה למועדון ומהשתתפות בסקרים או בפעילויות כלשהן במסגרתו.

הנך מצהיר כי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד המפעילה, מנהליה שולחיה ו/או כל מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות בכתב של המפעילה על פי תנאי התקנון.

 

כללי

 • הפניה בתקנון זה הינה בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לנשים ולגברים כאחד.

 • בעצם הרשמתך למועדון ו/או השתתפותך בסקרים ו/או בפעילויות כלשהן במסגרת המועדון (להלן: "סקרים ופעילויות") הנך מאשר בזאת כי הנך בן 15 לפחות ובכל כשרות משפטית על פי חוק ליצור חוזה מחייב.  

 • ככל הנך מתחת לגיל 18, אך מעל גיל 15, הנך מאשר בזאת כי קודם להרשמתך למועדון ו/או השתתפותך בסקרים ו/או בפעילויות, הצגת את הוראות תקנון זה לאפוטרופוס החוקי שלך (הוריך במרבית המקרים) וקיבלת את הסכמתו להתקשר עם המפעילה בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה.

 • המפעילה רשאית בכל עת להפסיק את פעילות המועדון – כולה או כל חלק ממנה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי המשתמשים ו/או החברים תהיה כל טענה או דרישה בקשר לכך, ובלא שתהיה לה חבות כלשהי כלפי החברים או כלפי צד שלישי כלשהו.

 • כמו כן, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תקנון המועדון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. תוקפו של שינוי או עדכון יחל מרגע פרסומו. בטרם תשתתף בסקר או בפעילות הנך מתבקש לקרוא בעיון את הוראות התקנון העדכני באתר זה. כאשר המפעילה תפרסם שינויים בתקנון, המפעילה תעדכן את תאריך "העדכון האחרון" בחלק העליון של התקנון. המשך חברותך במועדון ו/או השתתפותך בסקרים ו/או בפעילויות, תתפרש כהסכמתך לכל הוראות התקנון העדכניות כפי שיהיו באותו המועד.

 • הנך אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, תוכנה, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש, ככל שנדרש, על מנת להירשם למועדון ולהשתתף בסקרים ו/או בפעילויות ( להלן ביחד: "הציוד") ולכל העלויות הכרוכות בכך. המפעילה לא תהיה אחראית לתקינות הציוד ו/או לכל נזק לציוד ו/או למידע כתוצאה מההרשמה למועדון ו/או ההשתתפות בסקרים ו/או בפעילויות

 • רישום למועדון

 • ניתן להירשם למועדון פעם אחת בלבד וזאת באמצעות מתן פרטי ההתקשרות הבאים: שם, מספר טלפון סלולרי וכתובת דוא"ל – או פרטים נוספים כלשהם ככל שיתבקשו למילוי במסגרת הליך הרישום למועדון.

 • החברות במועדון הצרכנים הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. משתתף אשר נרשם מספר פעמים למועדון, בעצמו או באמצעות אחרים מטעמו,  תישלל חברותו וכל הנקודות אשר צבר יבוטלו.

 • מובהר כי המפעילה תהא רשאית למנוע מכל אדם להיות חלק מהמועדון ו/או מלהשתתף בסקרים ו/או בפעילויות, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה תהא רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהסקרים, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי התקנון ו/או אם מסרת פרטים שגויים בהרשמת למועדון ו/או בעת השתתפותך בסקרים ו/או בפעילויות ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במפעילה או בצדדים שלישיים כלשהם.

 • בהרשמתך למועדון הנך מאשר למפעילה לשלוח לך מעת לעת, הודעות, הזמנות להשתתף בסקרים ו/או בפעילויות ומידע בקשר עם המועדון וזאת באמצעות אמצעי תקשורת שונים, קיימים או עתידיים, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט (SMS), אפליקציות או פלטפורמות מסרים מיידיים (לרבות whatsup), רשתות חברתיות (לרבות facebook, Instagram, snapchat, tiktok) ועוד (להלן: "שירותי דיוור").

 • ידוע לך שהמפעילה אינה מתחייבת להזמינך להשתתף בכמות מסוימת של סקרים או פעילויות וכי יתכנו סקרים ו/או פעילויות מסוימים שיוגבלו בזמן ו/או בסוג האוכלוסייה אותה מעוניינים לסקור. כמו כן, ידוע לך כי ההזמנות להשתתפות בסקרים ו/או בפעילויות הנם לרוב על בסיס "כל הקודם זוכה" ועל כן ההזמנות יהיו מוגבלות בזמן עד להשלמת המכסה הנדרשת לסקר או לפעילות. הנך מצהיר ומאשר כי אין לך ולא יהיו לך כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המפעילה בקשר להזמנות להשתתף בסקרים בפעילויות ו/או לאי יכולתך להשתתף בסקרים בפעילויות וזאת מכל סיבה שהיא (בין אם מקורה בשירותי תקשורת, רשת האינטרנט, זמינות פלטפורמות או אפליקציות ו/או במפעילה עצמה ובמערכותיה), וזאת על אף שהוזמת להשתתף בהם.

 • יודגש כי בכל עת תוכל לבקש מהמפעילה לחדול ולקבל את שירותי הדיוור באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של המפעילה בכתובת: info@ifocus-r.com ושמך יוסר מרשימת מקבלי שירותי הדיוור כאמור, בהקדם האפשרי לאחר קבלת פנייתך.

 • מובהר כי ביטול שירותי הדיוור ו/או ביטול החברות במועדון, ביוזמת המשתתף (לרבות באמצעות בקשה של המשתתף להפסיק ולקבל הזמנות להשתתפות בסקרים ו/או בפעילויות) או ביוזמת המפעילה, תביא לביטול הנקודות ו/או הזכויות שנצברו על ידי המשתתף, ככל שהיו כאלה, נכון למועד הביטול.

 • השתתפות בסקרים ו/או פעילויות

 • בעצם השתתפותך בסקר ו/או בפעילות ומסירת מידע במסגרתו הנך מקנה למפעילה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, זכות שימוש במידע שתמסור במסגרת השתתפותך, לטובת סקרים או פעילויות אשר המפעילה מבצעת עבור צדדים שלישיים או עבור עצמה, בהתאם ובכפוף להוראות שמירת הפרטיות המפורטות להלן לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, ואחסון, בכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, וללא צורך בקבלת הסכמה נוספת מצדך ו/או מצדו של מי מטעמך.

 • הנך מתחייב להקפיד כי מילוי הפרטים האישיים, כמו גם מילוי כל שאלות בהמשך, יהיה מהימן, אמין ומדויק. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את חברותך במועדון במידה ויימצא כי מסרת פרטים הלוקים באמינותם או ברמת דיוקם באיזו מהשאלות בסקר או בפעילות כלשהם.

 • המפעילה תהיה רשאית לקבוע כי במקרים מסויימים השתתפות בסקר או בפעילות כלשהי תקנה למשתתף זכות להטבות לפי ההוראות הקבועות להלן, או לחילופין לא תקנה למשתתף כל זכות להטבה.

זכות להטבות כאמור, אשר יכול ותיקבע על ידי המפעילה, יכולה להיות, בין היתר אחת מתוך אחת האפשרויות הבאות:

 • סקר או פעילות אשר יכללו שאלות ידע אשר אחד העונים עליה נכונה יהיה זכאי לקבלת פרס אשר יקבע על ידי המפעילה.

 • סקר או פעילות אשר ההשתתפות בהם תזכה את המשתתפים בנקודות, במסגרת שיטת הנקודות – כהגדרת מונח זה להלן.

 • סקר או פעילות אשר ההשתתפות בהם תזכה את המשתתפים בהטבות אשר תיקבענה על ידי המפעילה, דוגמת –        קופון  הנחה ברכישת מוצרים או שירותים, תווי קנייה ועוד.

  • סקר או פעילות אשר ההשתתפות בהם לא תזכה את המשתתפים בהטבות או בנקודות כלשהן, וההשתתפות בהן תהא מרצונו הטוב של המשתתף (להלן: "פעילות ללא הטבה").

(כל אחת מהאפשרויות להלן: "").

קבעה המפעילה כי ההשתתפות בסקר או בפעילות תזכה את המשתתף בהטבה, תציין המפעילה את ההטבה במסגרת הסקר או הפעילות, וההטבה שצוינה כאמור בעת השלמת הסקר או הפעילות על ידי המשתמש, היא זו אשר תחול ביחס לסקר או לפעילות.

מובהר כי המפעילה תהיה רשאית לקבוע הטבה שונה בין סקרים או פעילויות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ועל פי קריטריונים פנימיים אשר ניתנים לשינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי המפעילה תהיה רשאית לקבוע הטבה שונה למשתתפים שונים באותו סקר או פעילות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי המפעילה תהיה רשאית לשנות את ההטבה או להפסיקה כליל במהלך הסקר או הפעילות.

לא צוינה הטבה כלשהי במסגרת סקר או פעילות כלשהם, ייחשבו הסקר או הפעילות כפעילות ללא הטבה – כהגדרת מונח זה לעיל.

 • ככל שהמפעילה בחרה כי השתתפות בסקר או בפעילות תזכה את המשתתף בנקודות (להלן: "נקודות"), כמות הנקודות להן יהיה זכאי משתתף כאמור תשתנה בין סקרים ופעילויות, ותיקבע בהתאם לשיקול דעתה של המפעילה בהתחשב, בין היתר, בהיקף הסקר או הפעילות, חשיבותם ותנאים אחרים אשר ייקבעו על ידי המפעילה. בכל סקר או פעילות אשר קבעה המפעילה כי יזכו את המשתתפים בנקודות, תפרסם המפעילה את ערך הסקר או הפעילות בנקודות.

 • משתתף שלא השיב או השתתתף בסקר או פעילות עד סופם, לרבות עקב אי התאמתו לסקר או לפעילות בעקבות שאלת סינון מסוימת, לא יהיה זכאי כלל לנקודות או להטבה בגין אותו סקר או פעילות.

 • צבירת הנקודות או ההטבות הינה אישית ותעשה לכל משתתף בנפרד. לא תתאפשר העברת נקודות או הטבות ממשתתף למשתתף.

 • לעניין סקרים המזכים את המשתתפים בהם בנקודות, מעת לעת, המפעילה תהיה רשאית להביא לידיעת המשתתפים תכניות ו/או דרכים שונות למימוש הנקודות לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, באמצעות הגרלות, מבצעים, פרסים וכד' (להלן: "שיטת הנקודות"). למען הסר ספק מובהר כי למפעילה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של המועדון, לרבות את שיטת הנקודות.

 • מובהר במפורש כי המפעילה אינה מתחייבת שהנקודות אשר צבר משתתף תהיינה ניתנות למימוש באופן כלשהו והנך מצהיר ומאשר כי הרשמתך למועדון ו/או השתתפותך בסקרים ובפעילוית אינה נעשית מתוך ציפייה לקבלת תגמול כלשהו וכי ידוע לך כי יתכן שלא תהיה זכאי לכל תמורה כלשהי בגין כך. הנך מצהיר ומתחייב, כתנאי יסודי להצטרפותך למועדון ולהשתתפותך בסקרים ובפעילויות, כי לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המפעילה בקשר עם כך.  

 • מימוש הטבות שאינן במסגרת שיטת הנקודות, כפוף לתנאים ולהוראות הייחודיים החלים על ההטבה, וזאת לדוגמא במקרה של תווי קנייה – התנאים וההוראות של מנפיק התו, במקרה של שובר הנחה או שובר לקבלת מוצר או שירות - התנאים וההוראות של מנפיק השובר.

 • מובהר ומוסכם בזאת כי אחריותה של המפעילה במסגרת של סקר או פעילות המזכים בהטבה, תהא העברת שובר או תו ההטבה לידי המשתתף (ככל שהנו זכאי לקבלתם), וכי האחריות הבלעדית למימוש ההטבה תהא של הצד השלישי מנפיק השובר, הטבה או כל מסמך אחר המאפשר מימוש ההטבה, וכי המשתתף מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כנגד המפעילה בקשר עם מימוש ההטבה, ויפנה כל דרישה כאמור לצד השלישי מנפיק השובר, הטבה או כל מסמך אחר המאפשר מימוש ההטבה, בלבד.

 • הנך מתחייב לשאת בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו עליו בגין תמורה כלשהי שתתקבל (ככל שתתקבל) עקב מימוש הטבות ו/או נקודות ו/או שיטת הנקודות, לרבות תמורה שאינה בכסף. הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שהאחריות לדווח על כל תמורה כאמור ולשלם מס בגינה מוטלת עליך בלבד וכי המפעילה אינה אחראית לכך. עם זאת, המפעילה תנכה מס במקור ו/או תדווח על התמורה כאמור לרשויות המס ככל שתהיה מחויבת לעשות כן על פי דין והנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה בגין ניכוי במקור או דיווח כאמור.

 • אחריות

 • המפעילה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה לרבות הגופים אשר הזמינו את הסקרים ו/או הפעילויות ו/או הצד השלישיים מנפיק השובר, הטבה או כל מסמך אחר המאפשר מימוש ההטבה.

 • המפעילה מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומז, לגבי התאמת המועדון ו/או הסקרים לצרכים ו/או לציפיות ו/או למטרה כלשהי ו/או לגבי זמינות המועדון ו/או הסקרים ו/או הפעילויות.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מאשר כי ידוע לך כי שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת המפעילה, ושהמפעילה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע באינטרנט. ייתכן והמועדון ו/או הסקרים ו/או הפעילויות לא יהיו זמינים מעת לעת, מכל סיבה שהיא, בשל נסיבות התלויות במפעילה (לרבות בשל תחזוקה שוטפת) וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות במפעילה, ויתכן שגישה למועדון /ואו לסקרים תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את המפעילה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.

 • בשום נסיבות לא תחול על המפעילה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בהרשמה למועדון ו/או ההשתתפות בסקרים או בפעיליות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למפעילה או מי מטעמה על לנזק שכזה, שעלול להיגרם למשתתפים ו/או לצד שלישי כלשהו.

 • מבלי לגרוע מכל יתר הוראות הגבלת האחריות בתקנון זה, אחריותה הכוללת והמצרפית של המפעילה כלפי כל אחד מחברי המועדון, וזאת בגין כלל העילות הקשורות ו/או נובעות מהוראות תקנון זה ו/או מחברותו במועדון ו/או מהשתתפותו בסקרים ובפעילויות וזאת ללא הגבלת זמן, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, לא תעלה על 5 ₪ (חמישה שקלים) לכל חבר מועדון.

 קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

 • כל הזכויות במועדון, בסקרים ובפעילויות הן רכושה הקנייני והבלעדי של המפעילה ובכפוף להוראות תקנון זה, המפעיל תהא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים על כל המשתמע מכך. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האמור לעיל מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהמפעילה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

 • המועדון, הסקרים והפעילויות מכילים תוכן המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. אין לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן כאמור בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של תוכן מהמועדון , הסקרים והפעילויות ללא אישור מפורש מראש ובכתב מהמפעילה, הינו אסור בהחלט.

 • משתמש הקצה לא יעלה (upload), יפרסם או ינגיש בדרך אחרת במועדון , הסקרים והפעילויות כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות.

 • שימוש במידע ושמירת פרטיות

 • במסגרת הרשמתך למועדון תתבקש למסור מידע ופרטים לגביך אשר יכול ויכללו, בין היתר, שם מלא, כתובת מגורים, ופרטי התקשרות (כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכו'). כמו כן, במסגרת השתתפותך בסקרים אתה עשוי להתבקש לספק מידע נוסף אודותיך.

 • לידיעתך, לא חלה עליך כל חובה חוקית למסירת כל פרטים מסוימים אודותיך אולם מסירת הפרטים הינה הכרחית לצורך הרשמה למועדון והשתתפותך בסקרים ובפעילויות. לתשומת לבך, מסירת הפרטים אודותיך, מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעין ובהסכמה לכל תנאי תקנון זה. ככל שאינך מסכים למסירת המידע והפרטים או לכל שימוש בהם, הנך נדרש להימנע מהשתתפות בסקרים ובפעילות, ולהפסיק את חברותך במועדון.

 • המידע שתמסור במסגרת השתתפותך בסקרים ישמש לניתוח וגיבוש מידע סטטיסטי אודות השאלות נשוא הסקר או הפעילות ומסירתו של מידע כאמור לצדדים שלישיים, לרבות מזמיני הסקרים או שימוש בו לצורכי המפעילה ו/או פרסומו באמצעי התקשורת. המידע בו יעשה שימוש למטרה זו ברובו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית. במסירת המידע אתה מסכים שהמידע שיימסר על ידך ישמש את המפעילה כמפורט לעיל וכי שימוש המפעילה במידע הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

 • מבלי לגרוע מהאמור, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למסור כל מידע אישי אודותיך, ובשימושך באתר אתה מאשר זאת במפורש, אם המפעילה מאמינה בתום לב כי פעולה זאת חיונית לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות אך לא רק, לצווים אזרחיים או פליליים, הוראות בית משפט או גילויים מחויבים אחרים; אכיפת הוראות תקנון זה או כל התקשרות אחרת בינך לבין המפעילה; להגיב לטענות על פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, בין אם צד שלישי כזה הוא משתתף במועדון, אדם פרטי או סוכנות ממשלתית; להגיב לפניות לשירות לקוחות; או להגן על זכויות, רכוש או ביטחונה האישי של המפעילה, המשתתפים במועדון או הציבור בכללותו.

 • המידע שלך ישמר במאגר המידע של המפעילה (מאגר מידע מס': יעודכן). ידוע לך שהמפעילה תחזיק, תנהל ותשתמש במידע שבמאגר המידע ואתה מצהיר כי אין ולא תהיה לך כל טענה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש במידע יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות המפעילה בלבד ו/או בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זאת זה.

 • המפעילה נוקטת באמצעים טכניים וארגוניים סבירים, שנועדו לאבטח את המידע האישי שלך מפני אובדן מקרי ומפני גישה לא מורשית, שימוש, שינוי או חשיפה. עם זאת, למרבה הצער ולמרות האמור לעיל העברת מידע באינטרנט אינה בטוחה לחלוטין והמפעילה אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לעולם לא יהיו מסוגלים להתגבר על אותם האמצעים.

 • לידיעתך, חוק הגנת הפרטיות קובע כי אדם שעיין במידע שנוגע אליו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן או שאינו מעוניין שפרטיו יכללו במאגר רשאי לפנות לבעל המאגר ולבקש ממנו לתקן את המידע או למחקו, ללא תשלום כלשהו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות. ניתן לפנות בכתב לשירות הלקוחות של המפעילה בכל עניין הנוגע למידע זאת לרבות בבקשה לעיון ו/או תיקון ו/או מחיקה של מידע באמצעות אימייל לכתובת: info@ifocus-r.com. המפעילה תפעל כמיטב יכולתה לבצע את בקשתכם במהירות סבירה.

 • סמכות שיפוט והדין החל

 • תקנון זה והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על המפעילה כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומך.

 • הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בקשר עם תקנון זה ו/או המועדון, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב  בלבד.

 • שונות

 • כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות התקנון.

 • כל זכות, סעד ו/או תרופה של המפעילה על פי תנאי התקנון לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של המפעילה.

 • הוראות התקנון אינם בגדר חוזה לטובת צד שלישי ולא מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.

 • שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי המפעילה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון ו/או על פי כל דין, לא יהוו תקדים ולא ילמדו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותה של המפעילה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר וויתור או השהייה.

 • חוסר תוקף של אחת או יותר מהוראות התקנון לא תשפיע על תקפות תנאי התקנון בכללותן. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

bottom of page