top of page

ifocus תקנון הגרלת פרסים

ההגרלה הסתיימה והזוכה במקום הראשון: אמיר נסימי

מתפרסם בזאת תקנון הגרלת פרסים שעורכת חברת ifocus:

עונים על סקר ויכולים לזכות ב-MacBook Air

א. הגדרות

החברה / עורכת ההגרלה - חברת ifocus, ע"מ 025333360, מרחוב הדר 17 יהוד-מונוסון.

ההגרלה - מבצע ההגרלות "עונים על סקר ויכולים לזכות ב-MacBook Air", ואשר תקנון זה הוא תקנונו.

אתר האינטרנט - אתר האינטרנט בכתובת: www.ifocus-r.com

בן משפחה - בן/ת זוג, הורה, ילד/ה ואח/ות.

המפקח על ההגרלה - עו"ד אדם ורדי, ממשרד עורכי דין מ. תגר, רחוב הירקון 5א, מגדל לייף בניין  B, בני ברק  5120125.

טלפון: 03-6959993, פקס: 03-6973448, דוא"ל: adam@trk.co.il.

תקופת ההגרלה -בין התאריכים 20.7.2023 ועד 20.8.2023.

ב. מבוא ופרשנות

1. המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, לרבות, אך מבלי לגרוע מהאמור, פרסומים באמצעי התקשורת ו/או ברשת האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ג. ההשתתפות בהגרלה

3. במהלך תקופת ההגרלה, כל גולש ברשת האינטרנט, לרבות באתר גיקטיים בכתובת www.geektime.co.il, שייחשף לפרסום להגרלה, אשר גילו הוא לפחות 18 שנים, ואשר ישיב לסקר בנושא מחשבים שמפורסם על ידי החברה (להלן: "הסקר"), יהיה זכאי להשתתף בהגרלה, כמפורט להלן (להלן: "הזכאים להשתתף בהגרלה").

4. לצורך השתתפות בהגרלה, על הזכאים להשתתף בהגרלה להשיב לסקר שנערך על ידי החברה, ובסיומו לסמן כי הם מסכימים להשתתפותם בהגרלה, ולצורך זאת להזין את שמם המלא, מספר הטלפון שלהם, כתובת דואר וכתובת למשלוח דואר אלקטרוני (להלן: "המשתתפים בהגרלה").

5.כל משתתף רשאי להשיב על סקר אחד בלבד ולמלא את פרטיו באתר האינטרנט ולהשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד.

6. המשתתף בהגרלה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, תוכנה, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש, ככל שנדרש, על מנת להשתתף בסקר ובהגרלה ולכל העלויות הכרוכות בכך. החברה לא תהיה אחראית לתקינות הציוד ו/או לכל נזק לציוד ו/או למידע כתוצאה מההשתתפות בסקר ובהגרלה.

7.בעצם השתתפות בסקר ובמסירת מידע במסגרתו, המשתתף מקנה לחברה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, זכות שימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף עבור החברה ו/או צדדים שלישיים, בהתאם, לרבות ניתוח, שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, ואחסון, בכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וללא צורך בקבלת הסכמה נוספת מצד המשתתף.

8. המשתתף מתחייב להקפיד כי מילוי הפרטים האישיים, כמו גם מילוי כל שאלות הסקר, יהיה מהימן, אמין ומדויק. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השתתפותו של משתתף בסקר ו/או בהגרלה, במידה ויימצא כי מסר פרטים הלוקים באמינותם או ברמת דיוקם באיזו מהשאלות בסקר.

ד. הפרס

9. מבין הזכאים להשתתף בהגרלה יוגרל זוכה אחד, אשר יזכה במחשב MacBook Air m1 256GB (להלן: "הפרס").  שווי הפרס: 3,499 ₪.

10. מובהר, כי זוכה בפרס לא יהא זכאי להחליף ו/או לשנות ו/או להמיר בכסף או בשווה כסף את הפרס אשר יימסר לו על ידי החברה, ולא תעמוד לו טענה ו/או דרישה כלשהי לגבי הפרס.

ה. ביצוע ההגרלה

11. הגרלת הפרס תיערך ביום 20.8.2023 בשעה 17:00, באמצעות תוכנת מחשב שתבחר באופן אקראי את הזוכה (להלן: "הגרלת הפרס"), מבין כלל המשתתפים בהגרלה, כהגדרתם בסעיף 4 לעיל.

12. במסגרת ההגרלה יוגרל באופן אקראי פרטי זוכה אחד בפרס (להלן: "הזוכה"). בנוסף, ייבחרו שני שמות נוספים של משתתפים בהגרלה, אשר ישמשו כזוכים חלופיים לזוכה אשר זכייתו נפסלה או לא מומשה בהתאם להוראות תקנון זה (להלן: "הזוכים החלופיים").

13. זוכה אשר נפסל, תועבר זכייתו לזוכה החלופי הבא בתור, בהתאם לסדר בחירתו במסגרת ההגרלה וחוזר חלילה, ואותו זוכה חלופי יחשב כזוכה לכל דבר ועניין.

ו. מימוש הזכייה

14. שם הזוכה יפורסם על ידי החברה באתר האינטרנט, בהתאם לפרטים אשר מסר במסגרת הרישום להגרלה.

15. לאחר בחירת הזוכה במסגרת ההגרלה – יפעל נציג החברה ליצור עמו קשר טלפוני למספר הטלפון שאותו מסר ברישום באתר האינטרנט.

16. בנוסף, נציג החברה ישלח לזוכה הודעות בדבר זכייתו באמצעות דואר אלקטרוני ובדואר רשום, בהתאם לפרטים שמסר באתר האינטרנט (להלן: "הודעת זכייה").

17. לשם הענקת הפרס וכתנאי לכך, יתבקש הזוכה להציג בפני עורך ההגרלה תעודת זהות המעידה על זהותו וכן על כך שהיה, במועד תחילת ההגרלה, בן 18 שנים לפחות, הכל כפי שיתבקש לכך על ידי החברה.

18. מימוש הפרס יעשה על ידי הזוכה בתוך 30 ימים ממועד משלוח הודעת הזכייה (להלן: "תקופת ההודעה"). אופן מימוש הזכייה יתואם עם הזוכה בטלפון.

19. זוכה שלא מימש את הפרס במהלך תקופת ההודעה – תהיה רשאית החברה למסור את הפרס לזוכה חלופי.

ז. פסילת זוכה

20. החברה תהא רשאית לבטל זכייה של זוכה, וזאת בהתקיים אחד או יותר מהתנאים כדלקמן:

20.1. ​קיים, להנחת דעתה של החברה חשד לזיוף ו/או עבירה ו/או מעשה שאינו כדין ו/או אי עמידה בתנאי תקנון ההגרלה זה.

20.2. הזוכה לא עמד בהוראות תקנון זה.

20.3. הזוכה נמנע מלממש את הודעת הזכייה בתוך 30 ימים ממועד משלוח ההודעה, לרבות בשל מסירת פרטים שגויים ו/או חלקיים מסיבה כלשהי.

21. במקרה בו ייפסל זוכה כאמור, יבוא במקומו המשתתף בהגרלה שעלה בגורל אחריו בהגרלה, מבין הזוכים החלופיים.

ח. מפקח

22. כמפקח על ההגרלה ישמש עו"ד אדם ורדי, ממשרד עורכי דין מ. תגר, מרחוב הירקון 5א, מגדל לייף בניין  B, בני ברק  5120125,

טלפון: 03-6959993, פקס: 03-6973448, דוא"ל: adam@trk.co.il.

ט. אחריות

23. מובהר ומוסכם בזאת כי אחריותה של החברה במסגרת של ההגרלה היא למסור את הפרס לזוכה, וכי החברה לא תהיה אחראית לטיב המוצר, וכי האחריות הבלעדית לטיב המוצר ולפעולתו תהיה לספק הפרס.

24. מימוש הפרס הינו באחריות הזוכה בלבד, והחברה לא תהיה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שייגרם לזוכה כתוצאה מכך, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין כך.

25. החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה, לרבות הגופים אשר הזמינו את הסקר ו/או ספק הפרס.

26. המשתתף או הזוכה, לפי העניין, מתחייב לשאת בכל ההוצאות ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, ככל שחלים ו/או שיחולו עליו, בגין תמורה כלשהי שתתקבל (ככל שתתקבל) עקב מימוש הפרס, לרבות תמורה שאינה בכסף.

27. בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בהשתתפות בסקר או בהגרלה, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על לנזק שכזה, שעלול להיגרם למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו.

28. בכל מקרה שבו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות מנעה את יכולתו של אדם להשתתף בהגרלה או לזכות בפרס ו/או בכל מקרה שנגרם נזק מכל סוג שהוא למשתתף בהגרלה, יהיה הוא זכאי לפיצוי בגובה של עד 5 ₪ בלבד לכל משתתף בלבד.

י. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

29. כל הזכויות בסקר ובהגרלה הן רכושה הקנייני והבלעדי של החברה, ובכפוף להוראות תקנון זה, החברה תהא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים על כל המשתמע מכך. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האמור לעיל מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתתף הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

30. הסקר וההגרלה מכילים תוכן המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. אין לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן כאמור בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו.

אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של תוכן הסקר ללא אישור מפורש מראש ובכתב

מהחברה, הינו אסור בהחלט.

יא. שימוש במידע ושמירת פרטיות

31. במסגרת מילוי הסקר המשתתף יתבקש למסור מידע ופרטים לגביו אשר יכול ויכללו, בין היתר, שם מלא, כתובת מגורים, ופרטי התקשרות (כתובת דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וכו'). כמו כן, במסגרת ההשתתפות בסקר המשתתף עשוי להתבקש לספק מידע נוסף אודותיו.

32. המשתתף מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסירת כל פרטים מסוימים אודותיו, אולם מסירת הפרטים הינה הכרחית לצורך השתתפותו בסקר ובהגרלה, וכי מסירת הפרטים מהווה הצהרה מצדו על מסירתם ביודעין ובהסכמה לכל תנאי תקנון זה. ככל שמשתתף אינו מסכים למסירת המידע והפרטים או לכל שימוש בהם, הנו נדרש להימנע מהשתתפות בסקר ובהגרלה.

33. המידע שיימסר במסגרת השתתפות בסקר ישמש לניתוח וגיבוש מידע סטטיסטי אודות השאלות מושא הסקר, ומסירתו של מידע כאמור לצדדים שלישיים, לרבות מזמין הסקר או שימוש בו לצורכי החברה ו/או פרסומו באמצעי התקשורת. המידע בו יעשה שימוש למטרה זו ברובו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. במסירת המידע המשתתף מסכים שהמידע שיימסר על ידו ישמש את החברה כמפורט לעיל, וכי שימוש החברה במידע הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

34. מבלי לגרוע מהאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור כל מידע אישי אודות המשתתף, ובמילוי הסקר הוא מאשר זאת במפורש, אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זאת חיונית לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות אך לא רק, לצווים אזרחיים או פליליים, הוראות בית משפט או גילויים מחויבים אחרים; אכיפת הוראות תקנון זה או כל התקשרות אחרת בינך לבין החברה; להגיב לטענות על פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, בין אם צד שלישי כזה הוא אדם פרטי או סוכנות ממשלתית; או להגן על זכויות, רכוש או ביטחונה האישי של החברה, המשתתפים בסקר או הציבור בכללותו.

35. המידע שייאסף בסקר יישמר במאגר המידע של החברה. ידוע למשתתף שהחברה תחזיק, תנהל ותשתמש במידע שייאסף, הוא מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב כך, ובלבד שהשימוש במידע יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות החברה בלבד ו/או בהתאם להוראות תקנון זה.

36. החברה נוקטת באמצעים טכניים וארגוניים סבירים, שנועדו לאבטח את המידע האישי של המשתתפים מפני אובדן מקרי ומפני גישה לא מורשית, שימוש, שינוי או חשיפה. עם זאת, למרבה הצער ולמרות האמור לעיל העברת מידע באינטרנט אינה בטוחה לחלוטין והחברה אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לעולם לא יהיו מסוגלים להתגבר על אותם האמצעים.

37. לידיעת המשתתפים בסקר, חוק הגנת הפרטיות קובע כי אדם שעיין במידע שנוגע אליו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן או שאינו מעוניין שפרטיו יכללו במאגר רשאי לפנות לבעל המאגר ולבקש ממנו לתקן את המידע או למחקו, ללא תשלום כלשהו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

ניתן לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה בכל עניין הנוגע למידע זאת לרבות בבקשה לעיון ו/או תיקון ו/או מחיקה של מידע באמצעות אימייל לכתובת: info@ifocus-r.com. החברה תפעל כמיטב יכולתה לבצע את בקשתכם במהירות סבירה.

יב.הוראות כלליות

38. ההגרלה נערכת בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.

39. ההשתתפות בהגרלה אסורה על מנהלי החברה ועובדיה, מי שיועסק מטעמה במסגרת ההגרלה, המפקח, עובדי משרד עורכי דין מ. תגר, ועובדי אתר גיקטיים בכתובת www.geektime.co.il שבו מפורסמת ההגרלה. איסור ההשתתפות החל על כל אלה כולל אף איסור השתתפות על בני משפחותיהם.

40. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההגרלה ולדחות את מועד הגרלת הפרס בהתאם על פי שיקול דעתה.

41. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי להפסיק את ההגרלה בכל עת בהודעה בת 7 ימים מראש, שתתפרסם באתר האינטרנט.

42. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה.

43. כל משתתף פוטר את החברה ואת המפקח ואת יתר הנוכחים בהגרלה מכל טענה או תביעה בכל הקשור להגרלה, להוציא את התחייבות החברה למסור את הפרס לזוכה אשר זכאי לכך.

44. החברה מסירה מעליה כל אחריות למשלוחים כלשהם באמצעות הדואר.

45. יובהר, כי רישומי החברה ו/או מי מטעמה בדבר רישום להגרלה הינם הראיה הבלעדית והמכרעת לקבלתם על ידי החברה.

46. בסמכותו של המפקח לפסוק בכל מקרה של אי הבנה או פרשנות התקנון, ולמפקח תהא סמכות להכריע בכל מחלוקת בין החברה לזוכה או לטוען לזכייה.

47. כל החלטות החברה ו/או המפקח על ההגרלה בכל עניין הקשור בהגרלה או בהענקת הפרס ו/או בהוראות תקנון זה ויישומן, הן סופיות ואינן ניתנות לערעור. המשתתפים בהגרלה מסכימים לפעול ולקבל על עצמם את ההחלטות כאמור. החברה או המפקח לא יהיו חייבים לנמק או להסביר את החלטותיהם.

48. אם במשך תקופת ההגרלה, כתוצאה מכוח עליון כגון פיגוע, מלחמה, נזקי טבע, שביתה, מגיפה (לרבות הקורונה), השבתה וכיו"ב, לא ניתן יהיה לממש או לבצע את ההגרלה, רשאית החברה לדחות את מימוש או ביצוע ההגרלה ו/או ההגרלה למועד אחר, או לחלופין לבטלו.

49. הליכי ותוצאות ההגרלה יהיו סופיים, מוחלטים ובלתי ניתנים לערעור.

50. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות התקנון.

51. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי התקנון לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.

52. הוראות התקנון אינם בגדר חוזה לטובת צד שלישי ולא מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.

53. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון ו/או על פי כל דין, לא יהוו תקדים ולא ילמדו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר וויתור או השהייה.

54. חוסר תוקף של אחת או יותר מהוראות התקנון לא תשפיע על תקפות תנאי התקנון בכללותן. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

55. כל המשתתפים בהגרלה ייראו כמי שנתנו את הסכמתם לתנאי תקנון זה, וזאת כתנאי יסודי לזכאותם להשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרס.

56. ההגרלה והסקר כפופים לתקנון זה הנמצא לעיון במשרדי החברה ובאתר האינטרנט.

57. תקנון זה נכתב בלשון זכר, אולם ההתייחסות הינה לנשים וגברים כאחד.

bottom of page