top of page

 תקנון תחרות סקר מרכז הספורט 

מתפרסם בזאת תקנון תחרות סקר מרכז הספורט שעורך מרכז הספורט אוניברסיטת תל אביב

החברה" / "עורכת התחרות" - מרכז הספורט אוניברסיטת תל אביב

הפרס"    - מנוי שתי למרכז הספורט באוניברסיטת תל אביב"

התחרות" - התחרות שעורכת החברה אשר תקנון זה הוא תקנונו"

שאלת הפרס" - השאלה שמופיעה לאחר מתן התשובות לשאלות הסקר ומוצגת כשאלת הפרס"

שאלות הסקר" - השאלות אשר מופיעות בדף הנחיתה"

"משתתף" - אדם אשר יעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף ‎5 לתקנון זה. למען הסר ספק, מובהר כי לאחר תקופת התחרות (כהגדרתה להלן), לא ניתן יהיה להיכלל כמשתתף בתחרות.

"תקופת התחרות" - התקופה אשר תפורסם בפרסומים שונים של התחרות ואשר במהלכה יוכלו המשתתפים להשתתף בתחרות.  לעניין זה יודגש, כי השעון המותקן במחשבי עורכת התחרות הוא השעון הקובע לעניין תקופת התחרות.      

תקנון התחרות" או "התקנון" - הוראות תקנון זה לעיל ולהלן"

תשובת עורכת התחרות" - תשובת עורכת התחרות לשאלת הפרס לפיה יקבע הזוכה בתחרות. יודגש כי תשובת עורכת התחרות אינה"
ניתנת לערעור ו/או לסתירה

מבוא ופרשנות

1. המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. תקנון זה נכתב בלשון זכר, אולם ההתייחסות הינה לנשים וגברים כאחד.

3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות

4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות, אך מבלי לגרוע, פרסומים באמצעי התקשורת ו/או ברשת האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ההשתתפות בתחרות

5. בתחרות יהיה זכאי להשתתף מי שעמד בכל התנאים המצטברים הבאים:

     5.1 הוא בגיר, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962 ,או קטין שקיבל את הסכמת הורהו או אפוטרופסו החוקי, ואשר  הינו  אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין.

     5.2 הוא ענה על כל שאלות הסקר וכן על שאלת הפרס.

     5.3 לאחר מתן המענה לשאלות הסקר ולשאלת הפרס הוא מילא את פרטיו האישיים המלאים לרבות שם מלא, כתובת דוא"ל פעילה ותקינה ומספר טלפון תקין (להלן: "הפרטים האישיים"). משתתפים בתחרות אשר לא מסרו פרטים אישיים או מסרו פרטים אישיים לא נכונים ו/או לא מדוייקים, לא יהיו זכאים להשתתף בתחרות ו/או לזכות בתחרות. מובהר כי האחריות על מילוי הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המשתתף ולעורכת התחרות ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים האישיים שנקלטו.

6. יתכן ותתרחשנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, קליטה של תשובות המשתתף על שאלת הפרס ו/או על שאלות הסקר ו/או קליטת הפרטים האישיים. יובהר, כי רישומי החברה ו/או מי מטעמה בדבר רישום לתחרות הינם הראיה הבלעדית והמכרעת לקבלתם על ידי החברה.

7. כל משתתף יהיה זכאי להשתתף בתחרות פעם אחת בלבד. מובהר כי לא תינתן האפשרות להגדיל את הסיכויים לזכות בתחרות באמצעות הרשמה נוספת ומתן מענה נוסף לשאלת הפרס וכי במקרה כאמור תילקח בחשבון אך ורק התשובה הראשונה שנתן המשתתף לשאלת הפרס במסגרת הפעם הראשונה בה מילא את פרטיו האישיים וענה על שאלות הסקר.

התחרות והפרס

8. בתוך 14 ימי עסקים מתום תקופת התחרות תבחר עורכת התחרות מתוך כלל המשתתפים את המשתתף אשר ענה את התשובה הקרובה ביותר לתשובה לשאלת הפרס אשר נקבעה על ידי עורכת התחרות (להלן: "הזוכה"). בנוסף, תבחר עורכת התחרות מתוך כלל המשתתפים (ללא הזוכה) שני (2) משתתפים נוספים אשר ענו את התשובות הקרובות ביותר לתשובה לשאלת הפרס הזוכה (להלן: "הזוכים החלופיים"). במקרה של מספר משתתפים אשר ענו תשובה זהה ונכונה, ייבחר כזוכה המשתתף אשר מילא את הסקר בתוך פרק הזמן הקצר ביותר. במקרה של מספר משתתפים אשר ענו תשובה זהה ואף ענו על הסקר בתוך אותו פרק זמן, יבחר המשתתף אשר ענה במועד מוקדם יותר על הסקר לרבות על שאלת הפרס.

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד בחירת הזוכה ו/או הזוכים החלופיים, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

10. זוכה אשר נפסל, תועבר זכייתו לזוכה החלופי הבא בתור, בהתאם לקרבה של תשובתו לתשובה לשאלת הפרס כפי שנקבעה על ידי עורכת התחרות וחוזר חלילה. אותו זוכה חלופי יחשב כזוכה לכל דבר ועניין.

11. לא ניתן לערער על תוצאת התחרות ו/או על כל עניין הנוגע אליה, וקביעתה של עורכת התחרות בנוגע לזהות הזוכה הנה סופית ומוחלטת ולא ניתן לערער עליה. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם זהותו של הזוכה ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בגין האמור.

12. הזכייה בפרס תהיה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להעברה ו/או להסבה ו/או להענקה לאדם אחר שאינו הזוכה.

13. מובהר, כי זוכה בפרס לא יהא זכאי להחליף ו/או לשנות ו/או להמיר בכסף או בשווה כסף את הפרס אשר יימסר לו על ידי החברה, ולא תעמוד לו טענה ו/או דרישה כלשהי לגבי הפרס.

14. הזוכה והוא בלבד יישא בכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום חובה שיחולו על הזכייה ו/או הפרס ו/או בקשר אליהם. עורכת התחרות תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור.

מימוש הזכייה

15. לאחר בחירת הזוכה על ידי עורכת התחרות, יפעלו נציגי החברה ליצור עמו קשר טלפוני למספר הטלפון אותו מסר הזוכה בדף הנחיתה. נציגי החברה ינסו ליצור קשר עם הזוכה לפחות 5 פעמים בין השעות 08:00-22:00, במהלך שלושת ימי העסקים הראשונים שלאחר מועד בחירת הזוכה בתחרות (להלן: "תקופת ההודעה").  

16. לשם הענקת הפרס וכתנאי לכך, יתבקש הזוכה להציג בפני החברה תעודת זהות המעידה על זהותו, וכן על כך שהיה, בתחילת תקופת התחרות, בגיר אשר הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין, הכל כפי שיתבקש לכך על ידי החברה, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב1962 , (להלן: "חוק הכשרות"). ככל שהזוכה היה, בתחילת תקופת התחרות, קטין (כהגדרתו בחוק הכשרות) יידרש הזוכה להציג הסכמה בכתב של הורהו או אפוטרופסו החוקי להשתתפות בתחרות (ובכלל זאת הסכמה למלוא הוראות תקנון זה) וקבלת הפרס, בנוסח אשר יקבע ע"י החברה. מובהר כי החברה רשאית לדרוש דרישות נוספות לשם הענקת הפרס לקטין בהתאם להוראות הדין ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.    

17. הפרס ישלח אל הזוכה בדואר רשום למען אשר יתואם מולו בתקופת ההודעה. לזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת התחרות בגין האמור, ולרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בשל כל עיכוב ו/או איחור ו/או דחייה במועד קבלת הפרס או חלק הימנו.

פסילת זוכה

18. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל זכייה של זוכה, וזאת בהתקיים אחד או יותר מהתנאים כדלקמן:

   18.1 קיים, להנחת דעתה של החברה, חשד לזיוף ו/או עבירה ו/או מעשה שאינו כדין ו/או אי עמידה בתנאי תקנון זה.

   18.2 במידה ולא עמד הזוכה בדרישות סעיף ‎5 לעיל.

   18.3 זוכה אשר לא יעלה בידי נציגי החברה ליצור עמו קשר טלפוני במהלך תקופת ההודעה.

   18.4 זוכה אשר מסר לנציגי החברה כי אינו מעוניין לקבל את הפרס.

   18.5 זוכה אשר לא ניתן למסור לו את הפרס במען כפי שתואם עמו בתקופת ההודעה, לרבות זוכה אשר נמנע מלאסוף מבית הדואר את הפרס, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל מסירת פרטים שגויים ו/או חלקיים ו/או לא מדוייקים.

19. זוכה אשר לא יעלה בידי נציגי החברה ליצור עמו קשר טלפוני במהלך תקופת ההודעה ו/או זוכה שתיפסל זכייתו (מכל סיבה שהיא) לא יהיה זכאי לפרס ו/או לפיצוי כלשהו. נפסל זוכה, יבוא תחתיו הזוכה החלופי שדורג על ידי עורכת התחרות אחריו, ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה.

תקלות וחשד לאי סדרים

20. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, שיש בה כדי להשפיע, במישרין או בעקיפין, על התנהלותה התקינה של התחרות, בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע ממשתתף הזכאי להשתתף בתחרות מלהשתתף בתחרות, לא תהא לאלו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו ולא ידרשו לשאת ולא יפצו ולא ידרשו לפצות אדם הזכאי להשתתף בתחרות, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו ו/או אי השתתפותו בתחרות.

21. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, תהיה החברה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את התחרות או לנקוט בכל פעולה אחרת, כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב כיתר תנאיו.

22. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לתקלות בדף הנחיתה, בפרסומים שונים (לרות בלינקים המובילים לדף הנחיתה)  ו/או על פעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם ו/או תקלות אחרות ברשתות המחשבים, ככל שתהיינה, בקשר לתחרות, לפרס או למימושו. כל משתתף פוטר את החברה ואת יתר המשתתפים בתחרות מכל טענה או תביעה בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות בתחרות בגין תקלות כאמור.

הבעלות בתכנים

23. בעצם השתתפותם בתחרות, המשתתפים מצהירים ומתחייבים, שכל הזכויות הקנייניות בתשובות המשתתפים לשאלות הסקר, לרבות זכויות יוצרים בנתונים ובתכנים (להלן ביחד: "התכנים") שייכים לעורכת התחרות. כל משתתף מצהיר ומאשר כי התכנים שמועלים על ידו, לרבות זכויות היוצרים בגינם, הינם בבעלותו הבלעדית.  מוסכם על ידי המשתתף מפורשות כי מרגע העלאת התכנים לדף הנחיתה הבעלות בהם מועברת לעורכת התחרות והיא תהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש לרבות, ללא הגבלה, לעבדם, לפרסמם, להעבירם לידי צד שלישי ו/או לעיון הציבור והכל מבלי שהמשתתף יוכל להתנגד לכך ו/או מבלי שהדבר יקנה למשתתף כל זכות לתמורה כספית כלשהי, לרבות זכות לתמלוגים. המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כספית ו/או אחרת, כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, בקשר עם השימוש שיעשה בתכנים.

הוראות כלליות

24. עם מילוי פרטיהם בטופס ההרשמה, המשתתפים מאשרים לחברה ליצור עמם קשר טלפוני ו/או לשלוח דיוור חד פעמי לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם ו/או לשלוח מסרון לטלפון הנייד שלהם בקשר לזכייתם ו/או אי זכייתם בתחרות.

25. המשתתפים בתחרות נותנים בזאת את אישורם ואת הסכמתם לפרסום פרטיהם האישיים במידה ויזכו בפרס בכל פרסום הקשור לתוצאות התחרות, בין אם הפרסום יהיה באינטרנט ו/או בעיתונות ו/או בטלוויזיה ו/או בכל מדיה אחרת לרבות לצורך קידום מכירות של עורכת התחרות. מבלי לגרוע מהאמור, המשתתפים בתחרות מסכימים כי החברה תהיה רשאית לצלם את הזוכה ולעשות שימוש בתצלומי הזוכה לצורך פרסום ויחסי הציבור של החברה בכל כלי תקשורת שתבחר, והכול ללא מתן כל תמורה לזוכה מלבד הפרס. למען הסר ספק מובהר, כי עורכת התחרות תהיה רשאית שלא לפרסם כלל את פרטיו האישיים של הזוכה ו/או את דבר זכייתו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.

26. עורכת התחרות רשאית לשנות את תקופת התחרות, להאריכה, לקצרה, לחלקה לחלקים או לבטלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידה ו/או על ידי מי מטעמה בדף הנחיתה ו/או בפרסומים שונים ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת התחרות בקשר עם כך.

27. בכל מקרה בו יוכח כי פגיעה מכוונת של החברה מנעה את יכולתו של אדם הזכאי להשתתף בתחרות מלהשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרס, יהיה אותו אדם זכאי לפיצוי בגובה של עד 10 ₪ בלבד.

28. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי עורכת התחרות, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם.

29. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן שיפורסם בדף הנחיתה במועד סיום תקופת ההגרלה וזאת אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. תקנון התחרות יימצא לעיון במשרדי עורכת התחרות (בתיאום מראש) ובדף הנחיתה.

30. אם במשך תקופת התחרות, כתוצאה מכוח עליון (לרבות פיגוע, מלחמה, נזקי טבע, שביתה, השבתה וכיו"ב), לא ניתן יהא לממש או לבצע את התחרות ו/או את מתן הפרס, רשאית החברה לדחות את ביצוע התחרות  ו/או מימוש הפרס למועד אחר, או לחלופין לבטלם.

31. למען הסר ספק, התחרות לא תיחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 וזאת עקב העובדה כי הזכייה תלויה בהבנה /ואו בידיעה ו/או ביכולת יותר מאשר בגורל.

32. על תקנון זה וכל הנובע ממנו יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בכל עניין הקשור ו/או הנובע, במישרין או בעקיפין, מההשתתפות בתחרות, הינה שנה אחת בלבד ממועד סיום תקופת התחרות.

33. כל המשתתפים בתחרות ייראו כמי שנתנו את הסכמתם לתנאי תקנון זה, וזאת כתנאי יסודי לזכאותם להשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרס.

bottom of page