top of page

בדיקת קונספט מוצרי ותקשורתי

מחקר מוצרים

מוצר מצליח הוא מוצר שאטרקטיבי ומושך אנשים רבים. בניית מוצר וקמפיין בעלי ערך פונקציונלי ורגשי עבור הלקוח היא משימה מורכבת. לא אחת, אנו מוצאים פערים בין הנחות החברה לגבי מאפייני לקוחותיה, הערך ללקוח ומעמד המותג לבין המצב בפועל. ifocus מאפשרת לחברות לבצע התאמה ברורה ומבודלת של המוצר והמסר לקהל היעד - לשיפור התוצאות העסקיות והחוסן התחרותי

מה ניתן ללמוד מהמחקר 

המחקר בודק התאמה פונקציונלית ורגשית לקהל היעד - אטרקטיביות ההצעה, מניעים וחסמים לרכישה ושימוש, תפישות והבנות לגבי המסרים והמותג. המחקר מאבחן פערים בין הנחות המוצר הבסיסיות למציאות הלקוח והתחרות. האבחון נעשה בשילוב טכנולוגיות מתקדמות במודלים תת-הכרתיים ונוירולוגיים

מאפייני קהל

מי הקהל המעוניין?

נתח העדפה וריאציה א׳

נתח העדפה וריאציה ב׳

נתח העדפה וריאציה ג׳

זרזים וחסמים

מה יגרום לקהל לפעול?

נכונות תשלום למותג

נכונות תשלום למתחרה

משמעותיות הערך

מה הקהל רוצה וצריך?

נכונות תשלום לכמות

נכונות תשלום לכמות

נכונות תשלום לכמות

ערך נתפש

מה הקהל חושב ומרגיש?

זוכר
מותג

חשיבות תכונה ללקוח

תכונה ג׳

תכונה ב׳

תכונה א׳

ייחודיות המודל שלנו

סקרים דיגיטליים המופצים ברשת החברתית לקהל יעד ממוקד לדיוק מירבי ואיסוף מידע תוך שעות. בניית הסקר משלבת לפי הצורך מודלים תת-הכרתיים מתקדמים: Conjoint לבדיקת מוצרים, ונוירולוגי לאבחון תפישות. בסקרים תת-הכרתיים לא נעשה שימוש בשאלות ישירות אלא בשאלות עקיפות, אשר באמצעות ניתוח מורכב מאפשרות להגיע לתובנות מעמיקות. הפורמט הדיגיטלי נותן גמישות המחשה על ידי שימוש בתמונות טקסט ווידאו.

מודל נוירולוגי

תוכנה מתקדמת המאבחנת תפישות תת-הכרתיות ורגשיות באמצעות שאלות עקיפות. זיהוי התפישות על ידי ניתוח אפיון בחירות והעדפות של הנסקרים לפי מודלים נוירולוגיים מורכבים.  

Conjoint אוטומטי

תוכנה מתקדמת לחילול אוטומטי של מגוון שילובי תכונות מוצר ומסר. הצגת האפשרויות לקהל היעד באופן מציאותי, ובהשוואה למתחרים - לאיתור שילוב מועדף בשוק תחרותי.

סקר ברשתות חברתיות

הפצה של סקר ברשת החברתית בהגדרה מדוייקת של קהל היעד - לפי מאפיינים דמוגרפיים, מיקום, תחומי עניין ומקצוע. נתוני המשתמשים מאפשרים גם לסווג ולאפיין תת-קבוצות לפי תפישות שאובחנו

+

+

יתרונות המודל שלנו

קהל יעד מאופיין וזמין
1
 אופן השימוש ברשתות החברתיות מבחינת תוכן, זמן ומקום מספק מידע אינסופי על המשתמשים: נתונים דמוגרפיים, מיקום, תחומי עניין ומקצוע. הפצה של סקר ברשת החברתית מאפשרת אפיון מדוייק של קהל היעד שנחשף אליו, פנייה ישירה ואיסוף מהיר של מידע עשיר 
תת הכרתי
2
הצגת שאלות עקיפות בהינתן אפשרויות מוצר ומסרים שונים מאפשר חשיפה של העדפותיהם ותפישותיהם האמיתיות של הצרכנים, ומנטרל גורמי הטייה כגון רצייה גבוהה ומודעות נמוכה.     
 אוטומציה של פרמטרים פונקציונליים ורגשיים
3
ניתוח מורכב של פרמטרים מרובים. שינוי הפרמטרים והסוואתם בשאלות עקיפות נעשה באופן אוטומטי המבטיח כיסוי טווח אפשרויות רחב ,אבחון תפישות והעדפות, והסקת מסקנות מבוססת פרמטרים מרובים

יישום המודל שלנו

ifocus
מפיצה את הסקר ברשת ואוספת את המידע תוך שעות, כולל מאפייני קהל העונים
ifocus
מגדירה את קהל היעד במנגנון ההפצה  של  הרשת החברתית
ifocus
בונה את סקר דיגיטלי 
בהתאם לשאלת המחקר - תוך הזנת הפרמטרים הרלוונטיים לכלי ה conjoint ו/או הנוירולוגיים לפי הצורך

עוד על מחקר מוצרים

בדיקת תמחור

בדיקת אריזות

בדיקת קונספט מוצרי ותקשורתי

קבל מידע נוסף על בדיקת בדיקת אריזות

Thanks! Message sent.

bottom of page