top of page

מחקר מעמד מותג

מחקר לקוחות

מעמד מותג מתבטא באופן ישיר בנכונות תשלום ,נאמנות ונכונות המלצה גבוהים של לקוחות ובבידול ברור מול מתחרים. מעמד מותג הוא מדד מורכב המשלב מודעות ,העדפות, הרגלים ותפישות. ifocus, באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, מאפשרת לחברות לברר את מעמד המותג שלהן בעיני הלקוחות וביחס למתחרים - לזיהוי הזדמנויות ואיומים בשוק תחרותי.

מה ניתן ללמוד מהמחקר 

הפקת מדדי שוק רלוונטיים מבוססי העדפות והתנהגויות בקטגוריית מוצרים וכן באופן ספציפי לגבי מותגים מובילים, באמצעות סקר בקרב קהל יעד ממוקד - לאיבחון אזורי בידול, שימור, שיפור ושינוי אפשריים.

תדמית מותג

מה הקהל חושב?

איכותי

טעים

שירות טוב

הרגלי מותג

איך הקהל משתמש?

תדירות שימוש

כמות בשימוש

העדפות מותג

מה הקהל בוחר?

מעדיף מותג

מודעות מותג

האם הקהל מכיר?

זוכר
מותג

מכיר מותג

מותג מתחרה

מותג

מדדים כמותיים

1
סקר בהיקף רחב לגילוי העדפות, תפישות והתנהגות - כנגזרת של האפשרויות השונות בקטגוריית המוצרים. 

הנעה לקנייה

מה הקהל יעשה?

מתכוון לרכוש

לא מתכוון לרכוש

לא החלטתי

פונקציונאליות

מה הקהל צריך?

נוחות שימוש

נוחות אחסון

גודל מועדף

תדמית נתפשת

מה הקהל חושב?

איכותי

טעים

בריא

ניראות

האם הקהל רואה?

זוכר
מותג

האריזה הבולטת במדף

אריזת מתחרה

אריזה ב׳

אריזה א׳

מדדים איכותניים

2
סקר עומק בהיקף מצוצמם לגילוי מניעים וגורמים המשפיעים על התנהגות והעדפות הצרכן בשלבים השונים של המסע. 

המלצה / תלונה

מי, איך ולמה?

 • אפיון הממליץ / המתלונן

 • דרכי ההמלצה / תלונה

 • חסמים וזרזים בהמלצה / תלונה

 • גורמי שביעות רצון

שימוש / צריכה

מי, איך ולמה?

 • אפיון המשתמש

 • אפיון השימוש:
  כמות, תדירות, מיקום, לוגיסטיקה

 • חסמים וזרזים בשימוש

 • גורמי שביעות רצון

קנייה

מי, איך ולמה?

 • אפיון מבצע הקנייה

 • תהליך ביצוע הקנייה

 • חסמים וזרזים בקנייה

 • גורמי קנייה חוזרת

החלטה

מי, איך ולמה?

 • אפיון המחליט

 • תהליך קבלת ההחלטה

 • חסמים וזרזים בקבלת ההחלטה

שילוב מחקר כמותי ואיכותני

 ifocus מציגה מודל ייחודי המאפשר שילוב של שיטות מחקר כמותי ואיכותני. מחקר כמותי יענה בדרך כלל על השאלות: מה? כמה? האם? ויציג תוצאות הניתנות להשוואה בין האפשרויות השונות. מחקר איכותני יענה בדרך כלל על השאלה מי? למה? איך? ויציג  גורמים ומאפיינים המסבירים התנהגות והעדפות. לכל אחד מסוגי המחקרים ערך מחקרי רב בפני עצמו. השימוש בטכנולוגיות מתקדמות מתבצע בשני סוגי המחקרים והתוצאות משתלבות לכדי תובנות עסקיות מהודקות.ֿ

איכותני

התנסות מוצר - איסוף פידבק פיזי או דיגיטלי

 • איסוף הפידבק על ידי מראיין/ת איכותני/ת בחיר/ה

 • יישום חווית לקוח מציאותית

 • איסוף פיזי - בשילוב תצפית

 • איסוף דיגיטלי -  נוחות לקוח ושימוש בסביבה הטבעית

איכותני

ראיונות לקוח - בנקודת המכירה או בבית

 • ביצוע הראיון על ידי מראיין/ת איכותני/ת בחיר/ה

 • מפגש במיקום  האופטימלי ללקוח, ובזמן אמת - לפי שיקולי זמינות איכות ומהירות

 • בשילוב תצפית בנקודת המכירה 

איכותני

קבוצת מיקוד - פיזית או דיגיטלית

 • ניהול הקבוצה על ידי מראיין/ת איכותני/ת בחיר/ה

 • מפגש פיזי או באמצעות קבוצת whatsapp - לפי שיקולי זמינות, איכות ומהירות

 • התאמת המחקר לשאלת המחקר הספציפית

 כמותי 

סקר דיגיטלי באמצעות רשתות חברתיות

 • הפצת הסקר לקהל יעד ממוקד לפי מאפיינים נבחרים 

 • שימוש בטקסט, תמונות ווידאו

 • איסוף המידע בתוך שעות

 • מרחב מדגם גדול וזמין

ייחודיות המודל שלנו

סקרים דיגיטליים המופצים ברשת החברתית לקהל יעד ממוקד לדיוק מירבי ואיסוף מידע תוך שעות. בניית הסקר משלבת לפי הצורך מודלים תת-הכרתיים מתקדמים: Conjoint לבדיקת מוצרים, ונוירולוגי לאבחון תפישות. בסקרים תת-הכרתיים לא נעשה שימוש בשאלות ישירות אלא בשאלות עקיפות, אשר באמצעות ניתוח מורכב מאפשרות להגיע לתובנות מעמיקות. הפורמט הדיגיטלי נותן גמישות המחשה על ידי שימוש בתמונות טקסט ווידאו.

מודל נוירולוגי

תוכנה מתקדמת המאבחנת תפישות תת-הכרתיות ורגשיות באמצעות שאלות עקיפות. זיהוי התפישות על ידי ניתוח אפיון בחירות והעדפות של הנסקרים לפי מודלים נוירולוגיים מורכבים.  

Conjoint אוטומטי

תוכנה מתקדמת לחילול אוטומטי של מגוון שילובי תכונות מוצר ומסר. הצגת מגוון אפשרויות המותגים לקהל היעד באופן מציאותי - לאיתור שילוב מועדף בשוק תחרותי.

סקר ברשתות חברתיות

הפצה של סקר ברשת החברתית בהגדרה מדוייקת של קהל היעד - לפי מאפיינים דמוגרפיים, מיקום, תחומי עניין ומקצוע. נתוני המשתמשים מאפשרים גם לסווג ולאפיין תת-קבוצות לפי תפישות שאובחנו

+

+

יישום המודל שלנו

ifocus
מפיצה את הסקר ברשת ואוספת את המידע תוך שעות, כולל מאפייני קהל העונים
ifocus
מגדירה את קהל היעד במנגנון ההפצה  של  הרשת החברתית
ifocus
בונה את סקר דיגיטלי 
בהתאם לשאלת המחקר - תוך הזנת הפרמטרים הרלוונטיים לכלי ה conjoint ו/או הנוירולוגיים לפי הצורך

עוד על מחקר מוצרים

 מחקר
שביעות רצון

מחקר מעמד מותג

מחקר התנהגות והרגלים בקטגוריה

 מחקר וניתוח

customer journey

קבל מידע נוסף על מחקר מעמד מותג

Thanks! Message sent.

bottom of page